Website Banner
....ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปี่ยมชัยนันท์เทรดดิ้งกรุ๊ป จำหน่ายไฟฉุกเฉินEmergencylight Exitlightราคาถูก ป้ายหนีไฟ ป้ายบอกทาง กล่องไฟ แบตเตอรีไฟLED ติดต่อสอบถาม 086-4100564......
   

             
            ระบบไฟฟ้าเป็นระบบขนาดใหญ่มีการเชื่อมโยงสายส่งและสายจำหน่ายไฟฟ้าไปทั่วประเทศ โดยทั่วไปเสาส่งไฟฟ้าจะตั้งอยู่ริมถนนและในตัวเมืองทั่วประเทศ ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้พยายามอย่างดีที่สุดในการดูแลและรักษาอุุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบส่งและจ่ายกระแสไฟฟ้าให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีมาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้าดับแล้วก็ตาม แต่ยังมีการเกิดไฟฟ้าดับอยู่บ่อยครั้ง โดยมีสาเหตุจากภายนอกที่การไฟฟ้าไม่สามารถควบคุมได้ การเกิดไฟฟ้าดับอาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ ดังนี้ 

              1. สาเหตุจากภัยธรรมชาติ เช่น มีพายุ ฝนตก ฟ้าผ่า ไฟป่า เป็นต้น ทำให้ฟิวส์หรืออุปกรณ์ป้องกันบาง อย่างทำงานหรือชำรุดซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการป้องกันอยู่แล้ว เช่น ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูงและสายล่อฟ้าแรงสูง (Overhead Ground Wire) เพิ่มเติมในบริเวณที่มีฟ้าผ่าบ่อยครั้ง เพื่อป้องกันและลดความรุนแรงแรงจากฟ้าผ่า พร้อมทั้งเพิ่มระดับความเป็นฉนวน (Insulation Level) ของอุปกรณ์ในระบบจำหน่าย เป็นต้น
             2. สาเหตุจากสัตว์ เช่น งูเลื้อยขึ้นไปบนเสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า หรือนกเกาะลูกถ้วยแล้วเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรไหลผ่านตัวนกลงสู่ดิน ส่งผลให้อุปกรณ์ป้องทำงาน ทำให้ไฟดับ ซึ่งเรื่องนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้หาวิธีแก้ไขด้วยการนำพลาสติกมาหุ้มเสาไฟฟ้าเพื่อป้องกันงู ติดอุปกรณ์ป้องกันนกบนลูกถ้วย(Bird guard) เป็นต้น
             3. สาเหตุจากสภาพแวดล้อม ได้แก่ ต้นไม้ที่ขึ้นขนานอยู่กับแนวสายไฟฟ้า ซึ่งจะมีผลต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าอย่างมากเมื่อกิ่งไม้ยื่นไปแตะสายไฟฟ้า หรือเวลาที่มี่พายุเข้าแล้วกิ่งไม้โยกไปแตะสายไฟฟ้า เพราะจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรลงดินชั่วคราว และเกิดไฟฟ้าดับชั่วครู่หรือไฟกะพริบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขโดยการตัดและลิดรอนตัดไม้และกิ่งไม้อยู่เสมอ ตลอดจนเปลี่ยนชนิดสายไฟฟ้าจากสายอลูมิเนียมเปลือยเป็นสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน แต่บางครั้งก็ยังอาจมีปัญหาอยู่บ้าง อาทิ ในช่วงฤดูฝนซึ่งต้นไม้โตเร็วมาก ตัดหรือลิดรอนไม่ทันหรือแม้จะตัดแล้วก็เป็นปัญหาได้นอกจากนี้บางครั้งเจ้าของต้นไม้ก็ไม่ยินยอมให้ตัด 
             4. สาเหตุจากการกระทำของคน ซึ่งส่วนมากเกิดขึ้นเพราะความประมาท หรือความไม่รู้ ไม่เข้าใจในความสำคัญของระบบส่งไฟฟ้า อาทิ การขับรถโดยประมาทจนเป็นสาเหตุให้เสาไฟฟ้าล้ม การใช้เครื่องจักรกลใกล้สายส่งไฟฟ้าอย่างขาดความระมัดระวัง การตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า การเผาไร่ใต้สายส่งไฟฟ้า การยิงนกที่เกาะบนสายไฟฟ้า ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหาย จึงเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรและไฟดับ 
            5. สาเหตุจากความขัดข้องของระบบผลิตและส่งกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งมีสาเหตุด้วยกันหลายอย่าง อาทิ การขัดข้องในส่วนระบบผลิตไฟฟ้า การขัดข้องหรือชำรุดของอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบส่ง การลัดวงจรของระบบส่งไฟฟ้า ซึ่งสาเหตุเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้เป็นครั้งคราว 
             6. สาเหตุจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)ดับกระแสไฟฟ้า ซึ่งแบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีแรกเป็นการดับไฟแบบไม่มีกำหนดการหรือแผนงานล่วงหน้าเช่น อุปกรณ์ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าเกิดชำรุดอย่างกะทันหัน ทำให้ไม่สามารถแจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบล่วงหน้าได้ และกรณีที่เป็นกรณีที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานตามแผนงาน ซึ่งกรณีหลังจะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อต่าง ๆ รวมถึงแจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ อย่างไรก็ตามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพยายามอย่างยิ่งที่จะไม่ให้เกิดไฟฟ้าดับโดยไม่มีความจำเป็น      
             สาเหตุที่กล่าวมาแล้วนี้ทำให้ไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างปกติ ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีมาตรการป้องกันข้อบกพร่องเหล่านี้เพื่อลดการสูญเสียจากการเกิดไฟฟ้าดับ และพยายามอย่างดีที่สุดที่จะนำระบบกลับเข้าสู่ภาวะปกติให้เร็วที่สุดเพื่อจะได้มีไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ และเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากไฟฟ้าดับ โดยละเว้นการกระทำที่เป็นต้นเหตุนี้เสีย ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าทุกท่านสามารถช่วยป้องกันได้ โดยจะเสนอให้ทราบในคอลัมน์ไฟฟ้าน่ารู้ตอนต่อๆ ไป 
:ที่มาของข้อมูล: วารสารสายใจไฟฟ้า ฉบับที่ 3/2555 
ดังนั้นไฟฉุกเฉิน,เครื่องสำรองไฟ,เครื่องไฟฉุกเฉิน,EMERGENCY LIGHT, ป้ายบอกทาง,ป้าย,ป้ายหนีไฟ,กล่องหนีไฟ, EXITLIGHT,แบตเตอรี่,BATTERIES,หลอดไฟLED,โคมไฟLED,โคมไฟฉุกเฉิน,ไฟสำรอง, ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่ออาคาร สำนักงาน บริษัท หรือตามบ้านเรือนที่จำเป็นต้องติดตั้งไฟฉุกเฉิน,เครื่องสำรองไฟ,เครื่องไฟฉุกเฉิน,EMERGENCY LIGHT, ป้ายบอกทาง,ป้าย,ป้ายหนีไฟ,กล่องหนีไฟ, EXITLIGHT,แบตเตอรี่,BATTERIES,หลอดไฟLED,โคมไฟLED,โคมไฟฉุกเฉิน,ไฟสำรอง, เพราะสามารถใช้งานได้ทั้ง เวลาไฟฟ้าขัดข้อง,ไฟดับ,ไฟไหม้ ,หรือในยามปกติ ไฟฉุกเฉิน,เครื่องสำรองไฟ,เครื่องไฟฉุกเฉิน,EMERGENCY LIGHT, ป้ายบอกทาง,ป้าย,ป้ายหนีไฟ,กล่องหนีไฟ, EXITLIGHT,แบตเตอรี่,BATTERIES,หลอดไฟLED,โคมไฟLED,โคมไฟฉุกเฉิน,ไฟสำรอง, ก็จะทำงานทุกเมื่อ


Current Pageid = 39